shapes 04

 

 

 

 

rendering shapes.                        terug naar de inleiding                     ga naar de animatie

Lijnen vanuit het middelpunt, vierkantjes en rechthoeken in de 4 kwadranten, die zich at random onder hoeken van 45 graden aaneenrijgen

De toetsfuncties                                ga ook naar de animatie op openprcessing

"s" toets stopt en de "r" toets start de animatie, de "c" toets is de clear toets
toets "1" stopt het aaneenrijgen van de vierkantjes in het eerste kwadrant
toets "2" stopt het aaneenrijgen van de cirkels in het tweede kwadrant
toets "3" stopt het aaneenrijgen van de vierkantjes in het derde kwadrant
toets "4" stopt het aaneenrijgen van de cirkels in het vierde kwadrant

toets "5" start het aaneenrijgen van de cirkels en vierkantjes

Het aaneenrijgen stopt door n = 0 te maken

 

Shape lijnM;   //start in het middelpunt
Shape vierkKw1;  //vierkant in het eerste kwadrant
Shape cirkelKw2; //cirkel in het tweede kwadrant 
Shape vierkKw3;  //vierkant in het derde kwadrant
Shape cirkelKw4; //cirkel in het vierde kwadrant
float n;
 
void setup() { 
 // size(1600,900);
  size(960, 540); 
 // fullScreen(); 
 float x = width/2; 
 float y =height/2; 
 n = height/15; 
 
 lijnM = new Shape(x, y, n);
 // x en y zijn de start middelpunten van de cirkels en vierkanten
 // en het beginpunt van de lijnen, n is de diameter
 vierkKw1 = new Shape(x+6.5*n, y-4*n, n);
 cirkelKw2 = new Shape(x-6.5*n, y-4*n, n); 
 vierkKw3 = new Shape(x-6.5*n, y+4*n, n);
 cirkelKw4 = new Shape(x+6.5*n, y+4*n, n); 
 
 // background(#E6FBFF);
  background(0);
} 
void draw() { 
 frameRate(4);
 lijnM.stappen();   //lijn in het middelpunt
 lijnM.displayL();
 
 vierkKw1.stappen(); //vierkant in het eerste kwadrant
 vierkKw1.displayR();
 
 cirkelKw2.stappen(); //cirkel in het tweede kwadrant 
 cirkelKw2.displayE();
 
 vierkKw3.stappen(); 
 vierkKw3.displayR(); //vierkant in het derde kwadrant
 
 cirkelKw4.stappen(); //cirkel in het vierde kwadrant
 cirkelKw4.displayE();
 } 
 
void keyPressed() {
 
 if (key == 's') {
  noLoop();
 }
 if (key == 'r') {  
  loop();
 }
 if (key == 'c') {
  setup();
 }
 
 if (key == '1') {
  vierkKw1.l = 0;
 }
 
 if (key == '2') {
  cirkelKw2.l = 0;
 }
 
 if (key == '3') {
  vierkKw3.l = 0;
 }
 
 if (key == '4') {
  cirkelKw4.l = 0;
 }
 
 if (key == '5') {
  vierkKw1.l = n;
  cirkelKw2.l = n;
  vierkKw3.l = n;
  cirkelKw4.l = n;
 }
}
 
De class "Shape"          De stappen methode (regel 31) zorgt dat de vormen at random verschillende hoeken maken 
 
 

class Shape { 
 float x; float y; float l;
 float x1; float y1;
 float x2; float y2;
 Shape(float x_, float y_, float l_) { 
  x1 = x_; y1 = y_;
  //bij het starten bevinden de lijn , cirkel en rechthoek in het startpunt
  //x1 en y1 zijn de beginwaarden 
  //x2 en y2 zijn de nieuw waarden van x en y
  x2 = x1; y2 = y1;
  l = l_;
 }
 
 void displayL() { 
  line(x1, y1, x2, y2); 
  x1 = x2; y1 = y2;
 }
 
 void displayE() { 
  fill(random(0,255), random(0,255), random(0,255),100);
  ellipse(x2, y2, l, l); 
 }
 
void displayR() { 
  rectMode(CENTER);
  noFill();
  rect(x2, y2, l, l); 
 }
 
void stappen() { 
  int keuze = int(random(8)); //random(8) geeft 8 waarden terug 0 t/m 7 dus niet het getal 8
  //Afhankelijk van de random keuze worden x en y waarden gekozen
  //met hoeken 0, 45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , 315 graden
  if (keuze == 0) {    
   strokeWeight(3);
   stroke(255, 0, 0); 
   x2 = x2 + l;  //x en y bewegen zich beide in + l richting
   y2 = y2 + l;  //dus 45 graden in 4e kwadrant
  } else if (keuze == 1) { // hor --> re 
   x2 = x2 + l;
  } else if (keuze == 2) { // 45 gr --> re boven dus het eerste kwadrant 
   x2 = x2 + l; 
   y2 = y2 - l;
  } else if (keuze == 3) { // vert --> boven, dus de y als omhoog
   strokeWeight(3);
   stroke(0,255,0); 
   y2 = y2 - l;
  } else if (keuze == 4) { //45 gr --> li boven dus het tweede kwadrant
   strokeWeight(2);
   stroke(0, 0, 255); 
   y2 = y2 - l; 
   x2 = x2 - l;
  } else if (keuze == 5) { // hor --> links 
   x2 = x2 - l;
  } else if (keuze == 6) { // 45 gr --> li onder dus het derde kwadrant
   strokeWeight(1);
   stroke(255, 0, 0);   
   x2 = x2 - l; 
   y2 = y2 + l;
  } else if (keuze == 7) { // vert --> beneden 
   y2 = y2 + l;
 } 
 
  //Dankzij constrain zie je een randje van 15 px
  x2 = constrain(x2, 0+15, width-15); 
  y2 = constrain(y2, 0+15, height-15);
 }
}